תקנון

מועדון רוטרי שרון הרצליה

 

עודכן ותוקנן נובמבר 2019

בשנת כהונתו של הנשיא גרשון שנון

בעזרת נ"ל שאול אשרת, נ"ל יובל בר-נר ור' שי גיבור

וכל חברי הנהלת המועדון

כספים ונכסים

 

נכסים והכנסות

 • נכסי והכנסות המועדון משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו – אסורה.

 • במקרה של פרוק, יועברו כספי ונכסי המועדון לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעו בסעף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריו.

 

כספים

 • הגזבר יפקיד את כל כספי המועדון באחד הבנקים שייקבע ע"י ההנהלה.

 • כל החשבונות יפרעו בהמחאות חתומות ע"י מורשי חתימה על יסוד המחאות שנחתמו ע"י שני חברי הנהלה.

 • אחת לשנה תיערך ביקורת מקיפה על כל עסקותיו של המועדון על ידי ועדת הביקורת או מומחה אחר שימונה על ידה.

 • בעלי זכות חתימה: בכל שנה יהיו בעלי זכות חתימה: הנשיא, המזכיר וגזבר הכבוד. חתימת שניים מתוך השלושה יחייבו את המועדון.

 • שנת הכספים של המועדון היא מהראשון ביולי עד 30 ביוני של השנה.

 • תשלומי מסי חבר ייגבו ע"י הגזבר, בהתאם לאמור בתקנון זה, ב-1 ביולי וב-1 לינואר בכל שנה, על יסוד החברות במועדון באותם מועדים.

 

עמותת מועדון רוטרי שרון הרצליה

 • חברי מועדון רוטרי שרון הרצליה ייסדו והקימו עמותה בשם "קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה (ע"ר)" שמספרה 58-028-346-3 וזאת על מנת לרכז ולסדר את הפעילויות הכספיות של המועדון לשרות הקהילה.

 • העמותה מתנהלת על פי תקנונה וחוקי מדינת ישראל.

 • נכסי העמותה שייכים לחברי מועדון רוטרי שרון הרצליה ומיועדים לפעילות לשרות הקהילה.

 • כל אחד מחברי מועדון רוטרי שרון הרצליה הפעילים רשאי להצטרף אל העמותה בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון העמותה.

 • עם פרישתו של חבר ממועדון רוטרי שרון הרצליה תיפסק לאלתר חברותו בעמותת המועדון ולא יהיו לו כל זכויות מכל סוג ומין בנכסי העמותה.

 

הענקת אות פאול האריס

 • כל חבר יוכל להציע להנהלת המועדון להעניק אות פאול האריס. ההנהלה תאשר (או לא) את ההצעה בתנאים הבאים:

 • במקרה של נשיא שמסיים את תפקידו יתרום המועדון 50% מערך האות והנשיא היוצא 50% נותרים.

 • במקרה של חבר רוטרי אחר, או מי שאינו חבר ברוטרי, יישא המועדון ב-100% מערך האות, ובתנאי שההנהלה תשלח טרם האישור לכלל החברים הצעה בכתב ומנומקת להענקת האות, 14 יום לפני הדיון, ככל ורוב חברי המועדון יאשרו ההצעה בישיבה עסקית.

 

חברות

 

מי הוא חבר

 • חבר במועדון רוטרי שרון הרצליה יחשב :-

 • מי שהתקבל ע"י חברי המועדון כחבר מן המניין,

 • מילא את חובותיו כרוטריון עפ"י הנהוג ברוטרי הבינ"ל,

 • לקח חלק פעיל במפגשי המועדון ונכח לפחות ב-60% מישיבות המועדון.

 • מילא חובותיו כלפי המועדון הן מבחינה חברתית הן בפעילות למען הקהילה,

 • שילם את מיסי החבר כסדרם.

 

היתר היעדרות

 • על יסוד בקשה בע"פ או בכתב המגלה טעם ראוי ומספיק תוכל ההנהלה לפטור חבר מנוכחותו במפגשי המועדון משך תקופה מסוימת.

 •  (הערה: פטורים כאלה מיועדים למנוע פקיעת חברות ואין בהם כדי לזכות את המועדון בנוכחותו של החבר. לא השתתף החבר באסיפות מועדון אחר ירשום החבר כנעדר, אך היעדרות של החבר שהורשתה בתוקף חוקת רוטרי לא תובא בחשבון בדו"ח הנוכחות של המועדון, למעט שרות מילואים ו/או היעדרות של חברים פעילים לשעבר וחבר פעיל ותיק שדווח לאזור יעשה בהתאם לחוקת הרוטרי, המתוקנת מזמן לזמן.)

 

ועדת האתיקה

 • ועדת האתיקה הכוללת את הנשיא כיו"ר הועדה, יו"ר אפיק המועדון ומבקר המועדון, תתכנס ככל ותהא קיימת בין חברי המועדון מחלוקת  הנוגעת לענייני המועדון, או כל  בדיקת התנהלות של חבר אשר יכול ותיתפש כחורגת מכללי התנהלות המועדון או מכללי הרוטרי.

 • כל חבר יוכל לפנות לועדת האתיקה בכל מועד ולהציג בפניה את השגותיו.

 • החבר ו/או החברים שעניינם הובא לדיון יזומנו לדיון בפני הוועדה וישמיעו את דברם. דיוני הוועדה יהיו בדלתיים סגורות.

 • החלטות הוועדה תהיינה בגדר החלטות מחייבות, כולל החלטה בדבר המלצה להוצאת חבר מהמועדון.

 • הוועדה תהא רשאית להתרות בחבר ככל ונמצא פסול בהתנהגותו או לנזוף והכל לפי חומרת המעשה ולפי שיקול דעתה.

 • נמנע חבר מלהופיע בפני הוועדה תזמנו הוועדה לדיון נוסף וככל ולא יתייצב לדיון הנוסף תהא הוועדה רשאית להמליץ על הוצאת החבר מהמועדון.

 • חבר אשר יימצאו מעשי פסול בהתנהלותו חמורים דיים על פי דעת הוועדה, או חבר שאף כי הותרה או ננזף ממשיך באופי התנהלותו, תהא הוועדה רשאית להמליץ בפני הנהלת המועדון, כי זו תקבל החלטה על הבאת חברותו של החבר במועדון לקיצה. וככל וההנהלה אכן תקבל החלטה כזו יובא הנושא לדיון בפני מליאת חברי המועדון ואשר אלו יקבלו החלטה ברוב קולות.

 

פקיעת חברות

 • במות חבר

 • בפרישתו מהמועדון: הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש.

 • בהצטרפותו של החבר למועדון רוטרי אחר.

 • בהוצאתו מן המועדון.

 • האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה להחליט על הוצאת חבר מן המועדון מאחד הטעמים הבאים:

 • החבר לא שילם למועדון את המגיע ממנו.

 • החבר לא קיים את הוראות חוקת היסוד (MOP) וחוקי התקנון, או החלטה של האסיפה הכללית.

 • החבר לא נכח לפחות ב-60% מפגישות המועדון במשך שלושה חדשים רצופים מבלי לבקש היתר היעדרות.

 • החבר פועל בניגוד למטרות המועדון.

 • החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

 • בקיום כל מניעה אחרת המונעת מהחבר להשתתף באופן שוטף בפעילות המועדון.

 • ההנהלה לא תציע לאסיפה הכללית להוציא חבר מן המועדון, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניה, ולא תציע אלא לאחר שהתרתה בחבר וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

קבלת חברים

 • החפץ להצטרף כחבר במועדון, יוכל להגיש בקשה להתקבל כחבר, לאחר שהשתתף באופן פעיל ב- 8 ישיבות של המועדון במשך תקופה של 3 חודשים.

 • על המבקש להתקבל כחבר, יהא להציג עצמו בפני חברי המועדון וזאת טרם הגשת בקשתו.

 • בעת ההצגה, יתאר המועמד את עצמו, רקעו, עברו, הכיצד הינו חפץ להשתלב בפעילויות  המועדון.

 • ככל והמועמד הגיע למועדון באמצעות חבר, אזי טרם דברי המועמד, יציגו החבר שהביאו(המציג אף ישמש כספונסר של המועמד ככל ויתקבל הלה כחברה במועדון.

 • על המועמד להגיש בקשה להצטרף כחבר וזאת באמצעות טופס בנוסח המצורף (נספח א').

 • על המועמד להצהיר כי קרא את תקנון המועדון, הבין אותו ומסכים לתוכנו.

 • הטופס יוגש לנשיא וזה יעבירו לעיון חברי הועדה לבחינת מועמדים להתקבל כחברים חדשים (להלן "הועדה").

 

הוועדה לקבלת חברים, הרכבה ודרכי פעולתה

 • הועדה תמונה ע"י נשיא המועדון.

 • המינוי יהא לשנה. (שנה – שנת רוטרי החל מיום 01/07 ועד 30/06 (או כל מועד אחר ככל שתשתנה הגדרת שנת רוטרי) .

 • הועדה תמנה 3 נשיאים לשעבר .

 • לא יכהן חבר בוועדה יותר משנה ברציפות. חבר שכיהן יוכל להבחר שנית כחבר בועדה לאחר שחלפה לפחות שנה מתום כהונתו הקודמת.

 • דיוני הועדה יהיו בדלתיים סגורות.

 • המועמד יוזמן להופיע בפני הועדה לשם שיחה עמו.

 • על הועדה יהא לחוות דעתה באם המועמד מתאים להתקבל כחבר למועדון אם לאו.

 • החליטה הועדה פה אחד כי אין המועמד מתאים להתקבל כחבר, תיפסל מועמדותו.

 • בהעדר החלטה כאמור בסעיף 6.4, המשך הדיון באם לקבל המועמד כחבר במועדון אם לאו, תועבר למליאת המועדון אשר תדון בכך בישיבה העסקית הבאה.

 • לא הופיע המועמד לראיון בפני הועדה לאחר שהודיעוהו, יקבע מועד חדש וככל ולא יופיע אף במועד החדש, תפסל מועמדותו.

 • הועדה תעדכן את הנשיא המכהן בדבר החלטותיה – המלצותיה .

 • ככל והתקבלה כאמור החלטה פה אחד שלא להמליץ על קבלת המועמד. לא יועלה הנושא לדיון כלל במליאה. הנשיא יעדכן החברים בדבר ההחלטה האמורה. העדכון ייעשה בישיבה עסקית.

 

הדיון במליאת המועדון לקבלת חבר חדש

 • בישיבה עסקית הקרובה יציגו חברי הועדה את המלצותיהם, ולאחר מכן יועלה לדיון נושא קבלת המועמד כחבר במועדון.

 • נתקבלה החלטה בוועדה פה אחד תוצג זו  בפני חברי המועדון על ידי הנשיא המכהן.

 • היו חברי הועדה חלוקים ביניהם, יציג כל אחד מהם בפני חברי המועדון את עמדתו.

 • לאחר המצגת, תיערך הצבעה.

 • לבקשת חברים, יכול וייערך דיון טרם ההצבעה.

 • ההצבעה תהא גלויה.

 • כל חבר במועדון רשאי להצביע עבורו בלבד. אין מניעה להשתתפות  חברים שהינם בני זוג . 

 • חבר אשר יודע כי ייעדר מהישיבה, יהא רשאי למסור פתק הצבעתו מראש לנשיא.

 • נמנו לפחות 3 מתנגדים, תפסל מועמדותו של המועמד. כל תוצאה אחרת תהווה החלטה חיובית לקבלת המועמד כחבר מן המניין במועדון.

 • נשיא המועדון המכהן, יכריז על התוצאות.

 • הספונסר של המועמד, יודיע למועמד על החלטת המועדון.

 • הוחלט לאשר המועמדות, ייערך טכס קבלת החבר, ותוענק לחבר ע"י הנשיא המכהן סיכת רוטרי. הטכס ייערך במפגש רגיל של המועדון.

 

חברות כבוד

 • שמותיהם של מועמדים מוצעים לחברות כבוד ימסרו להנהלת המועדון בכתב ובחירתם תבוצע באופן שנקבע לגבי חבר פעיל וזה לאחר שהוכח כי החבר המוצע הוא בעל מעמד חברתי רם או שהוא חבר פעיל בכיר ותיק של המועדון.

 • חברות כבוד נפסקת כל שנה ב-1 ביולי ויש לחדשה בהתאם לרצון המועדון.

 

שגרת המועדון

 

פגישות המועדון

 • מועדון רוטרי שרון נפגש בכל יום ב' במקום המפגש הקבוע, כפי שיקבע מידי פעם ע"י חברי המועדון. המפגשים יתחילו בשעה 20:00 אלא אם נקבע אחרת לגבי מפגש מיוחד .

 

אופן ההצבעה

 • עסקי המועדון יתנהלו בהצבעה גלויה, פרט אם בקשו שני חברים או יותר קיום הצבעה חשאית ע"י פתקים.

 

ישיבות עסקיות ואסיפות שנתיות

 • חברי המועדון יקיימו לפחות 4 ישיבות עסקיות ושתי אסיפות כלליות בכל שנה.

 

החלטות ותרומות

 • מליאת חברי המועדון הוא המוסד העליון והחלטותיו מחייבות את כל חבריו.

 • המועדון לא יעיין בכל החלטה או הצעה שיש בהן כדי לחייבו בכל עניין שהוא בטרם תובא לעיונה והחלטתה של ההנהלה. החלטות או הצעות כאלה, אם הועלו בפגישת המועדון, תועברנה ללא דיון להנהלה אשר, לאחר עיון בהן, תביא את מסקנותיה בפני המועדון. רק לאחר קבלת מסקנות ההנהלה יוכל המועדון לבצע פעולה שתתקבל על דעת רוב חברי המועדון.

 • בכל פניה אל המועדון או לחבריו כרוטריונים למתן תרומות למטרות צדקה או אחרות יטפלו בסדר שנקבע לעיל בסעיף זה.

 • הצבעות תתקבלנה ברוב חברי המועדון הנוכחים בעת העלאת ההצעה לדיון ובתנאי שבכל מקרה נוכחים לפחות רבע מחברי המועדון.

 

סדר יום לפגישת מועדון רגילה

 • התכנסות וכיבוד

 • פתיחה – צלצול פעמון

 • ברכות לקבלת פנים: למרצה, לרוטריונים אורחים ולאורחים אחרים.

 • ברכות החלמה לחברי מועדון וכן ברכות לחברים שחזרו – אחרי מחלה, משרות מילואים מחו"ל.

 • ברכות רעות

 • ברכה בינלאומית

 • פסוק השבוע

 • מידע רוטרי

 • 3 minutes job talk

 • קריאת חליפת מכתבים והודעות המזכיר

 • דו"ח ועדות ויו"ר אפיקי שרות

 • דיון ו/או הצגת המרצה, שמיעת הרצאה, סיכום ודברי תודה למרצה.

 • הגרלה שבועית

 • הודעות על הפגישות הבאות, ישיבות וועדות וכו'

 • דווח אחוז נוכחות

 • נעילה

 

שינויים

 • הוראות תקנון זה ניתנים לשינויים בכל מפגש רגיל של המועדון, בתנאי כי נוכח מניין חוקי ומצביעים בעד השינוי או השינויים רוב החברים הנוכחים – ובתנאי כי הודעה על השינוי המוצע נשלחה לכל החברים בכתב לפחות עשרה ימים טרם המפגש.

 • לא ניתן להכניס שינויים או תוספות לתקנון זה אשר אינם עולים בקנה אחד עם חוקת יסוד רוטרי בינלאומי וחוקי העזר שלו.

 • מנין חוקי לצורך סעיף זה הינו שני שליש מחברי המועדון.

 

 

תוכן העניינים

 • חזון המועדון ומטרות המועדון

 • מוסדות המועדון וניהולו

 • חובות בעלי התפקידים

 • המבנה הארגוני – אפיקי הפעילות ועדות

 • כספים ונכסים

 • חברות

 • שגרת המועדון

 

חזון המועדון:

מועדון רוטרי השרון הרצליה יהיה מחולל של פעילות חברתית משמעותית, שעיקרה עזרה לזולת ושיפור החיים בקהילה, לצד מרכז חברתי תוסס ובעל תוכן משמעותי לחבריו.

 

מטרות המועדון

יצירת סידרת פעילויות חברתיות, התנדבותיות, משמעותיות, המושתתות על מעורבות אישית, לשיפור החיים בקהילה תוך עזרה לפרטים החלשים בה, ע"י שיתוף מירבי של חברי המועדון, איש איש לפי נטיית ליבו בפעילויות השונות, באופן אקטיבי ועל בסיס קבוע.

יצירת מערכת של רעות ועזרה הדדית בין חברי המועדון, ע"י חיזוק החברות במועדון, הגדלת מספר חבריו, יצירת מפגשים בעלי תוכן משמעותי והפיכת החברות במועדון למקור גאווה לחבריו.

 

פרשנות

בכל הנוסח של תקנות אלו, לשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים כלשון יחיד, והכל לפי הענין ותוכנו.

 

מוסדות המועדון וניהולו

בחירת נשיא המועדון, כשרות להיבחר ודרכי בחירה:

 • כל חבר במועדון בעל ותק של 12 חודשים לפחות, שמילא תפקיד מרכזי אחד בהנהלת המועדון לפחות, ומילא את כל חובותיו האחרות, יכול להגיש את מועמדותו לנשיאות המועדון.

 • בחודש אוקטובר יזמן נשיא המועדון המכהן ועדת איתור בת שלושה חברים ויטיל עליה להציע מועמד לנשיא לשנה הרוטריונית הבאה.

 • הועדה תקרא לחברים הרואים עצמם מועמדים לתפקיד להציע את עצמם. כמו כן בסמכות הועדה לפנות ביוזמתה לחברים אשר לדעתה הינם ראויים לכהן בתפקיד ולהציע להם את התפקיד.

 • על הועדה יהיה לבדוק את התאמת וכשירות המועמדים לתפקיד, לקבל את הסכמת המועמדים לתפקיד הנשיא ולהציע את מועמדותם לחברי המועדון בישיבה עסקית בחודש דצמבר.

 • בישיבה העסקית של חודש דצמבר יבחר המועדון בהצבעה חשאית את נשיא המיועד לשנה הבאה מבין המועמדים לתפקיד. חברי הועדת האיתור ישמשו כועדת קלפי.

 • הצבעה הנוגעת לבחירת הנשיא המיועד, תתבצע שלא בנוכחותו של המועמד/ים.

 • דיוני הועדה יהיו חשאיים והיא תדווח את החלטותיה רק להנהלת המועדון.

 • החלטות הועדה תתקבלנה ברוב קולות.

 

סגן נשיא המועדון

 • בתור סגן נשיא המועדון יכהן כל שנה נשיא המועדון בשנת הרוטרי היוצאת. במידה שאינו רוצה או שנבצר הדבר ממנו, יודיע על כך בהקדם האפשרי לנשיא הנבחר וזה יבחר אחר, ובתנאי שכיהן בעבר כנשיא , לכהונת סגן הנשיא.

 

הנהלת המועדון

 • הנהלת המועדון היא הגוף המנהל את המועדון. ההנהלה תקפיד לקבל את החלטותיה במסגרת חוקי רוטרי בינלאומי והחלטותיה תחייבנה את המועדון.

 • ההנהלה תהיה מורכבת מהנשיא, מסגן הנשיא, מהנשיא המיועד (לכשזה ייבחר), ממזכיר המועדון, גזבר הכבוד ויושבי ראש האפיקים. כמו כן רשאי הנשיא למנות חבר הנהלה אחד נוסף מבין חברי המועדון כחבר הנהלה אף שאינו נושא תפקיד.

 

מנין חוקי לישיבות הנהלה

 • מנין חוקי לישיבות הנהלה הינו השתתפות של לפחות ארבע חברים כאשר אחד מהם לפחות הינו או נשיא המועדון או וסגנו.

 • הנשיא ישמש כיו"ר הישיבה ובהעדרו ישמש כיו"ר סגנו.

 • בישיבות ההנהלה לכל משתתף יהא קול אחד.

 • החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות.

 • החלטות ההנהלה יחייבו את כל חברי המועדון.

 • יש לכתוב פרוטוקול מכל ישיבה.

 

חובות בעלי התפקידים

הנשיא

 • תפקידי הנשיא, חובותיו וזכויותיו, מפורטים בקובץ הכללים של רוטרי בינ"ל  MOP.

 • הנשיא חייב לנהל את כל פעולות המועדון, לפקח על פעולות חברי ההנהלה השונים, להביא הצעות לניהול חיי המועדון החברתיים ולהביא הצעות לפעילויות למען הקהילה.

 • בסמכותו של הנשיא לקבוע את דרכי הפעולה של המועדון, להטיל תפקידים על חברי המועדון ולעמוד בראש ועדות המועדון.

 • הנשיא יקרא לישיבות הנהלה וישב בראשם. ישיבות ההנהלה יהיו בסמוך לישיבה עסקית ויתקיימו לפחות 6 פעמים בשנה. הנשיא יודיע את סדר היום לישיבה עסקית לפחות שבועיים לפני כינוסה.

 • הנשיא חייב לשבת בראש פגישות המועדון וישיבות ההנהלה ולמלא כל אותם התפקידים השייכים כרגיל לכהונה זו. בהעדרו ימלא תפקידו נשיא לשעבר .

 • עם כניסתו לתפקיד, הנשיא יציג תכנית עבודה ראשונית למועדון לשנת כהונתו .

 • הנשיא יכין יחד עם ראשי האפיקים תכנית עבודה מפורטת ביחד עם הצעה תקציבית, אשר תובא לאישור ההנהלה וחברי המועדון, לא יאוחר מ-1 בספטמבר בכל שנה.

 • הנשיא ימסור דו"ח חצי שנתי על פעילות המועדון, האפיקים והתקציב בישיבה עסקית בסמוך ל-1 לינואר ובישיבה עסקית אחרונה לשנת כהונתו.

 • נשיא המועדון יוודא העברה מסודרת של התפקידים של כל חברי ההנהלה לבאים אחריהם בסיום תפקידיהם.

 • הנשיא ישב בראש ועדת האתיקה יחד עם יו"ר אפיק המועדון ומבקר המועדון. הועדה תהווה כתובת לחילוקי דעות בין חברים ותשקוד על הרעות במועדון.

 • במקרה של ניגוד עניינים של אחד מחברי הועדה, תבחר ההנהלה חבר מחליף מבין חבריה.

 

 

הנשיא הנבחר

 • חובת הנשיא הנבחר לשמש כחבר הנהלת המועדון מיד לאחר בחירתו. בחודשים האחרונים טרם כניסתו לכהונתו עליו:

 • להשתתף באולפן הנשיאים הנבחרים.

 • הנשיא הנבחר ימנה לעצמו מדריך מבין הנשיאים לשעבר במועדון, שיסייע לו להכין את שנת כהונתו.

 • למנות את מזכיר המועדון וגזבר הכבוד ואת ראשי האפיקים במועדון, לשנת כהונתו כנשיא.

 • למנות, בתאום עם ראשי אפיקי השרות כאמור בסעיף משנה ב' של סעיף זה, את חברי ועדות האפיקים.

 • להכין את ראשי האפיקים לתפקידיהם ע"י העברת המשימות אותן ברצונו להדגיש.

 • לעשות את כל אותן ההכנות אשר יוודאו המשך פעולה תקין ושוטף של המועדון.

 • חודש טרם כניסתו לכהונתו ייוועד עם נשיא המועדון על מנת לתאם העברת תפקידים מסודרת והמשכיות הפעילות.

 

סגן נשיא

 • חובתו של סגן הנשיא לשבת ראש במפגשי המועדון וישיבות ההנהלה בהעדרו של הנשיא, ולמלא אותם תפקידים כפי שייקבעו בתקנון זה.

 

מזכיר המועדון

 • המזכיר יעמוד לימין הנשיא ויסייע לו למלא את תפקידו כמיטב יכולתו.

 • לנהל פרוטוקול של מפגשי המועדון וישיבות ההנהלה, לשמרם ולהעבירם בסוף שנת כהונתו המועדון למזכיר הבא ו/או לארכיון המועדון.

 • להודיע לחברים על סדרי המפגשים של המועדון, ההנהלה והועדות.

 • לנהל את רשימות הנוכחות במפגשים.

 • ליזום ולנהל 3 Minutes job talk.

 • לדווח לנגיד האזור ולהנהלת רוטרי בינלאומי את הדו"חות הנדרשים לרבות:

 • הדו"ח החצי שנתי על מספר החברים שיועבר למזכיר הכללי של רוטרי בינלאומי ב-1 בינואר וב-1 ביולי.

 • בדו"חות המספריים למזכיר הכללי של רוטרי בינלאומי ב – 1 באוקטובר וב-1 באפריל על דבר שינויים בחברות באותה מחצית שנה.

 • דו"ח נוכחות חודשי במפגשי המועדון לנגיד האזור, דו"ח שישלח מיד בגמר המפגש האחרון בחודש.

 • למלא שאר התפקידים שכנהוג משתייכים למשרתו.

 

גזבר הכבוד

 • חובתו של גזבר הכבוד תהיה לנהל את כל עניני הכספים של המועדון.

 • לקבל מהגזבר הקודם את הכספים בהתאם לספרי המועדון, מאושרים ע"י ועדת הביקורת.

 • להכין הצעת תקציב לשנת הרוטרי השוטפת ולהביאה לאישור הנהלת המועדון עד ל-1 בספטמבר בכל שנה.

 • לגבות באופן שוטף דמי חברות, תמורה מאירועים למיניהם, דמי כניסה מאורחים.

 • לבצע את תשלומי המועדון למיניהם וכן תשלומים מיוחדים בהתאם לאישור הנשיא או חבר הנהלה שכוחו יופה לצורך זה.

 • לדווח כל שליש שנה על מצב הקופה, הקרנות וחשבונות שונים, לרבות חובות חברים.

 • במקרה של פיגורים בדמי חברות של מעל לארבעה חודשים, חייב הגזבר לכתוב לחבר המפגר בתשלומיו, עם העתק להנהלת המועדון והנהלת המועדון תחליט על המשך טיפול.

 • יעביר לרוטרי בינלאומי את דמי המנוי. אחת לחצי שנה ידווח גזבר הכבוד למליאת המועדון בישיבה עסקית על מצב הקופה, החשבונות וחובות החברים.

 • בסוף השנה יכין גזבר הכבוד מאזן שנתי, יגישו לועדת הביקורת וישתחרר מתפקידו רק לאחר אישור הספרים והעברתם לבא אחריו.

 • ימלא כל אותם תפקידים השייכים כרגיל למשרת גזבר הכבוד.

 

 

תפקידי ראשי האפיקים

 • ראש אפיק יהיה אחראי לארגון על הפעולות הדרושות לתפקוד האפיק עליו הוא מופקד. ייזום, יעבד ויבצע תכניות במסגרת אחריותו וכפי שהוסכם עליהן בהנהלת המועדון.

 • יסייע לחברי המועדון וינחה אותם במילוי פעילויותיהם על-ידי גיבוש והדוק רוח החברות של חברי המועדון.

 • יהיה אחראי לקיום ישיבות ועדות חברי האפיקים ויקבע את סדר היום שלהן, וידווח להנהלה על כל פעילויות האפיק.

 

המבנה הארגוני – אפיקי הפעילות

פעילות המועדון תתנהל במסגרת אפיקים מחייבים כדלהלן:

 • אפיק הקהילה

 • אפיק הנוער

 • אפיק המועדון

 • אפיק המקצוע

 • אפיק בינלאומי

 • אפיק קשרי חוץ ויחסי ציבור

 • כל נשיא יהיה רשאי בשנת כהונתו להפעיל אפיקי פעילות נוספים בהתאם להבנתו ולדגשים שהוא שם. כמו כן יוכל הנשיא להצמיד פעילות נמשכת משנה לשנה, לאפיקים השונים בהתאם להחלטתו.

 • לכל אחד מאפיקים אלה ימנה נשיא המועדון יו"ר ובתוספת מספר חברים כנדרש, אך לפחות שניים.

 • יו"ר כל אפיק יהיה חבר הנהלת המועדון, עקב תפקידו כיו"ר אפיק.

 • כל יו"ר אפיק יוסיף חברים לוועדות האפיק כנדרש לפי דעתו, בתנאי שמינוי כזה לא יפגע בפעילות חבר הנושא תפקיד אחר, כפי שמונה ע"י נשיא המועדון. מינוי כזה יהווה המלצה אשר תהפוך למינוי ע"י נשיא המועדון.

 • בישיבתה הראשונה של ההנהלה, תאשר זו את הרכבי האפיקים כפי שנתמנו ע"י הנשיא ויו"ר אפיקי השרות.

 

ועדות

 • נשיא המועדון ימנה, לפי מיטב שיקולו, את ראשי האפיקים. הנשיא יכול למנות ועדות נוספות או לגרוע מן הועדות הקיימות לפי שיקולו.

 • כל ועדה תעסוק בניהול הנושא עליו היא מופקדת לפי תקנון זה, בפעילות הפנימית של המועדון, וכן בעניינים שיועברו לטיפולה ע"י הנשיא או ההנהלה.

 • נשיא המועדון ישמש, בתוקף תפקידו, חבר בכל הועדות.

 • כל אפיק יפעל רק לאחר קבלת אישור לתוכניותיו מהנהלת המועדון. לא יחייב חבר בודד או ועדה את המועדון בפעולה או הוצאה כספית, בטרם נתקבל אישור על כך מראש מהנהלת המועדון.

 • לצורך הניהול השוטף של המועדון ימנה הנשיא חברים האחראים לפעילויות הבאות:

 

אפיק המועדון

 • יו"ר אפיק המועדון והועדה שלידו יתפעלו את הפעילות השוטפת של המועדון, ידאגו למעונו המכובד לפי כללי רוטרי ויזמו פעילויות להגברת הרעות בין החברים.

 • יו"ר אפיק המועדון יהיה אחראי על הפעילויות הבאות:

 • הממונה על רעות וקליטת חברים חדשים.

 • ימנה את יו"ר ועדת קבלת חברים חדשים

 • האחראי על תכניות המועדון וימנה חבר אחראי לנושא.

 • האחראי על העברת מידע רוטרי וימנה חבר אחראי לנושא.

 • אחראי על פסוק השבוע וימנה חבר אחראי על הנושא.

 • יהיה חבר בוועדת האתיקה יחד עם הנשיא ומבקר המועדון.

 

אפיק הנוער

 • אפיק הנוער והוועדה שלידו יתפעלו וייזמו פעילויות הנוגעות לילדים ונוער במסגרות שונות.

 

אפיק הקהילה

 • אפיק הקהילה והועדה שלידו יתפעלו וייזמו פעילויות שונות הנוגעות לרווחת תושבי הקהילה בה אנו חיים ולקשר עם ארגוני מתנדבים אחרים בקהילה.

 

אפיק המקצוע

 • אפיק המקצוע והועדה שלידו יתפעלו וייזמו פעילויות הקשורות לעניינים מקצועיים, תוך עידוד מקצועות בעלי משמעות לקהילה.

 

האפיק הבינלאומי

 • האפיק הבינ"ל יעסוק בקשר של המועדון שלנו עם מועדוני רוטרי בעולם ועם רוטרי העולמי ופועליו הבינ"ל, וימסור מידע רוטרי בינ"ל בכל ישיבה של המועדון.

 

אפיק קשרי חוץ ויחסי ציבור

 • האפיק קשרי חוץ ויחסי ציבור יהיה אחראי על ניהול אתר האינטרנט של המועדון. בניית מערך תקשורת אפקטיבי עם ערוצי התקשורת השונים בקהילתו. דובר המועדון ואיש הקשר לגופים חיצוניים רשמיים (עירייה, מועצה מקומית, ועדות רווחה וחברה). נציג המועדון לפעילות מול גופי התנדבות אחרים בקהילה. ניהול ארכיון המועדון.

ועדת ביקורת

 • חברי המועדון יבחרו את יו"ר ועדת ביקורת המועדון והוא יצרף חברים לועדת הביקורת של המועדון על פי הבנתו.

 • מספר חברי הוועדה יעמוד על שלושה.

 • החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות.

 • מתפקידו של המבקר והועדה בראשותו יהיה לבקר את פעילות המועדון השוטפת ותפקוד כל אחד מבעלי התפקידים בו.

 • כמו כן יבקר המבקר את הקופה, פנקסי החשבונות, ספרי הפרוטוקולים ופעילות ההנהלה וידווח על כך לפחות פעמיים בשנה, פעם אחת לא מאוחר מאשר בסוף חודש אפריל ופעם נוספת לא מאוחר מסוף חודש אוקטובר.

 • הדיווחים יכללו במידת הצורך הערות והמלצות להנהלה, לאחר שהוגשו לה הערות המבקר לעיון מוקדם. המבקר רשאי לצרף לדוחות את המלצותיו.

 • יהיה חבר בוועדת האתיקה יחד עם הנשיא ויו"ר אפיק המועדון.

 • המבקר יוזמן לישיבות ההנהלה אך לא יכהן כחבר בהנהלת המועדון.