רשימת חברי העמותה ובעלי תפקידים ליום  15.10.2020

 

חברי העמותה:

 • שי גיבור

 • שאול אשרת

 • יחיאל לחוביץ

 • שמשון יצחקי

 • יובל בר-נר

 • ניצה בר-נר

 • גלית פליקס

 

בעלי תפקידים בעמותה:

 • ליו"ר נבחר - שי גיבור

 • לגזברית נבחרה – ניצה בר-נר

 • למזכיר נבחר – שאול אשרת

 • למבקר העמותה נבחר – יחיאל לחוביץ

 

 • חברי ועד העמותה – יהיו היו"ר, הגזבר והמזכיר.

 

 • בעלי זכות חתימה – יו"ר, גזבר, מזכיר. חתימת שניים מהם תחייב את העמותה.