עמותת "קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה"

ע"ר 58-028-346-3

מפעלות קרן המועדון

 • מלגות לסטודנטים נצרכים

 • שלום כתה א'

 • מלגות למוסיקאים צעירים

 • חילופי נוער בינ"ל

 • לוחות חכמים בבי"ס אופק

 • מגרש ספורט יעודי בבי"ס אופק

 • מחשבים למעון אקי"ם

 • ציוד ומחשבים למועדון הנוער הרוסי

 • ציוד מחשבים למועדון הנוער האתיופי

 • מפעלי קמחא דפסחא

 • סיוע לילדים חולי סרטן

 • מתקן לחינוך לזהירות בדרכים

 • סיוע לשיקום נערים במצפה ים

 • חבילות שי לחיילים במלחמה

 • פעילות בבית האבות העירוני

 • אספקת מזגנים לבתי ספר

 • אספקת ציוד לבתי ספר בן-צבי ודור

 

כספים ונכסים

 • נכסי והכנסות המועדון משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו – אסורה.

 • במקרה של פרוק, יועברו כספי ונכסי המועדון לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעו בסעף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריו.

 • הגזבר יפקיד את כל כספי המועדון באחד הבנקים שייקבע ע"י ההנהלה.

 • כל החשבונות יפרעו בהמחאות חתומות ע"י מורשי חתימה על יסוד המחאות שנחתמו ע"י שני חברי הנהלה. אחת לשנה תיערך ביקורת מקיפה על כל עסקותיו של המועדון על ידי ועדת הביקורת או מומחה אחר שימונה על ידה.

 • בעלי זכות חתימה: בכל שנה יהיו בעלי זכות חתימה: הנשיא, המזכיר וגזבר הכבוד. חתימת שניים מתוך השלושה יחייבו את המועדון.

 • שנת הכספים של המועדון היא מהראשון ביולי עד 30 ביוני של השנה.

 
עמותת קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה

 • חברי מועדון רוטרי שרון הרצליה ייסדו והקימו עמותה בשם "קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה (ע"ר)" שמספרה 58-028-346-3 וזאת על מנת לרכז ולסדר את הפעילויות הכספיות של המועדון לשרות הקהילה.

 • העמותה מתנהלת על פי תקנונה וחוקי מדינת ישראל.

 • נכסי העמותה שייכים לחברי מועדון רוטרי שרון הרצליה ומיועדים לפעילות לשרות הקהילה.

 • כל אחד מחברי מועדון רוטרי שרון הרצליה הפעילים רשאי להצטרף אל העמותה לאחר תום שנת חברותו הראשונה ובהתאם לתנאים המופיעים בתקנון העמותה.

 • עם פרישתו של חבר ממועדון רוטרי שרון הרצליה תיפסק לאלתר חברותו בעמותת המועדון ולא יהיו לו כל זכויות מכל סוג ומין בנכסי העמותה.

 

פרטי חשבון בנק: קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה

בנק לאומי לישראל בע"מ, סניף 844,

חשבון לזיכוי 2410282